Poradnik ubezpieczeniowy

 1. Wszystko o OC
 2. Dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne
 3. Ubezpieczenie domów i mieszkań
 4. Ubezpieczenie Podróży Zagranicznych
 5. Ubezpieczenia na życie
 6. Ubezpieczenie NNW
 7. Instytucje ubezpieczeniowe w Polsce


1. Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to regulowane jest przez Państwo na podstawie Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku. Ubezpieczenie to jest przez niektórych kierowców traktowane jak swego rodzaju podatek, którym w pewnym stopniu jest w rzeczywistości. W praktyce ubezpieczenie, które gwarantuje poszkodowanemu, że otrzyma odszkodowanie z tytułu wypadku, który został spowodowany nie z jego winy. OC z jednej strony gwarantuje nam, że za szkodę nie będziemy musieli płacić z własnej kieszeni, a z drugiej, że ofiara wypadku otrzyma odszkodowanie. Polisa OC komunikacyjnego chroni więc nie tylko ofiarę wypadku ale również nasz "portfel". Z ubezpieczenia OC nie otrzymamy pieniędzy na naprawę naszego auta.

Aktualnie sumy gwarancyjne górną granicę odpowiedzialności stanowią sumy gwarancyjne w wysokości 500 000 EUR dla szkód majątkowych ( na jedno zdarzenie) oraz 2 500 000 EUR w szkodach osobowych (na zdarzenie). Na co warto zwrócić uwagę na to, że posiadanie ubezpieczenia OC nie zawsze gwarantuje nam uniknięcie finansowej odpowiedzialności. Pamiętajmy, że w sytuacji gdzie, będziemy poruszać się pojazdem np. pod wpływem alkoholu i będziemy sprawcami szkody to firma ubezpieczeniowa wypłaci z naszej polisy roszczenie poszkodowanemu, ale będzie miała prawo do zwrócenia się do nas jako sprawców z roszczeniem regresowym, warto o tym pamiętać bo szkody na osobie to nie 100 czy 200 zł. To samo może nas spotkać w przypadku poruszania się pojazdem bez uprawnień lub ucieczki z miejsca zdarzenia.

 

Czy ubezpieczenie OC jest obowiązkowe?

Tak. Ubezpieczenie OC muszą mieć wszyscy właściciele zarejestrowanych w Polsce pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów, ciągników rolniczych i przyczep oraz pojazdów wolnobieżnych.

 

Czy ubezpieczenie OC zakupione w Polsce obowiązuje  w Unii Europejskiej? 

Polskie OC honoruje wszystkie 27 krajów Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania oraz Włochy.  Ponadto polskie OC obowiązuje w Andorze, Chorwacji, Islandii, Norwegii, a także w Szwajcarii.

 

Na jaki okres czasu zawiera się umowę ubezpieczenia komunikacyjnego OC?

Umowę ubezpieczenia OC zawiera się zwykle na okres 12 miesięcy.  Ubezpieczenie OC na okres krótszy niż 12 miesięcy możliwe jest w kilku wypadkach:

 1. Jeżeli pojazd jest zarejestrowany na stałe - a umowa zawierana jest np. przez komis samochodowy – wtedy ubezpieczamy na czas nie krótszy niż 30 dni.  
 2. Na okres krótszy niż 12 miesięcy można także zawrzeć ubezpieczenie OC pojazdu zarejestrowanego czasowo. Ubezpieczenie OC zarejestrowanego czasowo pojazdu musi obejmować okres nie krótszy niż okres tej rejestracji i nie krótszy niż 30 dni.

 

Kiedy najpóźniej można zawrzeć umowę ubezpieczenia OC?

Posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego.

 

Czy po 12 miesiącach trzeba przedłużać umowę?

Jeżeli nie powiadomimy pisemnie zakładu ubezpieczeń o wypowiedzeniu umowy najpóźniej jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który zawarliśmy umowę ubezpieczenia OC, nasze ubezpieczenie zostaje automatycznie przedłużone na kolejne 12 miesięcy. 
Nie stanie się tak jednak w wypadku, jeżeli składka za mijający okres 12 miesięcy nie została w całości opłacona.


KARY ZA BRAK UBEZPIECZENIA OC

Osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie, jest obowiązana wnieść opłatę.

Od 1 stycznia - do 3,2 tys. zł - rośnie podstawowa kara za brak tego ubezpieczenia. Właściciele pojazdów w Polsce płacą rocznie ponad 10 mln zł kar, tylko za to, że nie wykupili tej obowiązkowej polisy.

Posiadacze samochodów osobowych - jeżdżący bez OC - zapłacą 3,2 tys. zł kary, czyli dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Z kolei dla ciężarówek pełna kara to 4,8 tys. zł (trzykrotność minimalnego wynagrodzenia). Jeżeli właściciel pojazdu nie będzie miał ubezpieczenia tylko przez kilka dni - zapłaci część kary. Gdy przerwa nie przekracza 3 dni - 20 proc., a do 14 dni - 50 proc. kary podstawowej (patrz tabela poniżej).


Właściciele wszystkich pojazdów mechanicznych, podlegających rejestracji, mają obowiązek wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Jeżeli tego nie zrobią - to ich auta, ciężarówki, ciągniki, motocykle, motorowery, przyczepy itp. - nie mają prawa poruszać się po polskich drogach. Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego przyjął informację o wysokość opłat karnych na 2013 rok.

Obowiązek ubezpieczenia dotyczy właścicieli wszystkich pojazdów podlegających rejestracji, niezależnie od tego, czy pojazd stoi w warsztacie, w garażu, nie ma kół, czy z innego powodu. Jeżeli jest zarejestrowany, musi być wykupione ubezpieczenie OC i to w ściśle określonym terminie
Polisa OC to nie jest kolejny podatek, ale realna ochrona przed finansowymi skutkami spowodowanego wypadku. To z tego ubezpieczenia bowiem wypłacane są odszkodowania ofiarom wypadku, spowodowanego przez dany pojazd.


Kupiłem używany samochód. Co z OC?

W przypadku nabycia samochodu, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na nabywcę pojazdu przechodzą
prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Umowa taka ulega rozwiązaniu, kiedy upłynie okres, na który została zawarta. 

Po nabyciu używanego pojazdu można także wypowiedzieć umowę ubezpieczenia
OC. Trzeba zrobić to do 14 dni po nabyciu pojazdu. W takim wypadku rozwiązuje się ona z dniem złożenia pisemnego wypowiedzenia w placówce ubezpieczeniowej.
Jeśli jednak nie zdecydujemy się na wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC musimy pamiętać o tym, że zakład ubezpieczeń może dokonać ponownej kalkulacji należnej składki. W przypadku ponownego obliczania składki ubezpieczenia OC zakład ubezpieczeń uwzględni zniżki przysługujące nabywcy oraz zwyżki go obciążające. Należy również pamiętać, że umowa przepisana po zbywcy pojazdu, czyli tzw. aneks trwa do końca umowy zawartej przez zbywcę i nie przedłuża się.

W terminie 14 dni od dnia zbycia pojazdu sprzedawca powinien powiadomić zakład ubezpieczeń o fakcie zbycia pojazdu oraz danych osobowych nabywcy (ksero umowy kupna-sprzedaży. faktury, innego dokumentu świadczącego o zbyciu pojazdu tj. zaświadczenie  o demontażu oraz decyzja o wyrejestrowaniu w Wydziale Komunikacji). Ważne jest, aby umowa kupna – sprzedaży zawierała dokładne dane osobowe nabywcy takie jak adres i pesel.

Dopóki zbywca tego nie zgłosi będzie solidarnie odpowiedzialny wraz z nabywcą auta wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki ubezpieczeniowej należnej do dnia powiadomienia tego ubezpieczyciela o fakcie sprzedaży pojazdy i danych nabywcy.

Sprzedaż pojazdu należy zgłosić do właściwego Wydziału Komunikacji.


Stanowisko KNF: samochód zastępczy należy się każdemu poszkodowanemu

Właściciel każdego rozbitego w wypadku samochodu powinien mieć prawo do auta zastępczego w całym okresie naprawy na koszt towarzystwa, które wystawiło polisę OC sprawcy szkody – uznała Komisja Nadzoru Finansowego w rekomendacji rozesłanej do towarzystw ubezpieczeniowych sprzedających samochodowe ubezpieczenia OC.

„Komisja Nadzoru Finansowego wyraża nadzieję, iż rekomendacja zostanie wdrożona przez ubezpieczycieli i w ten sposób powstaną nowe standardy postępowania w zakresie rozpatrywania roszczeń o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego” – napisano w rekomendacji.

Zgodnie z nowymi, proponowanymi przepisami, towarzystwa powinny uznawać prawa do wynajmu samochodu zastępczego, wszystkich posiadaczy aut rozbitych w wypadku, również osób prywatnych, które mają prawo naprawiać szkody z OC sprawcy.

Do tej pory problemów z pokryciem kosztów wynajmu nie mieli tylko przedsiębiorcy, którzy samochodu używali do pracy i ponosili po jego rozbiciu wymierne straty. Klienci indywidualni musieli wykazywać, że brak auta istotnie komplikuje im życie, a korzystanie z komunikacji publicznej jest zbyt dotkliwe.

Nadzór określił, że towarzystwo powinno pokrywać koszty wynajmu od dnia szkody do czasu odebrania naprawionego samochodu z warsztatu. Dotąd nie było to regułą, bo część towarzystw płaciła tylko za tzw. technologiczny okres naprawy. Nie uwzględniano np. początkowego okresu, kiedy samochód stał w oczekiwaniu na oględziny rzeczoznawcy czy na dostawę części.

KNF zauważa ponadto, że poszkodowany nie powinien wzbogacić się, ani też doznać uszczerbku, wskutek tego, że w miejsce pojazdu uszkodzonego używa pojazdu zastępczego. Ubezpieczyciel nie odpowiada za koszty, które poszkodowany poniósłby również wtedy, gdyby korzystał z pojazdu uszkodzonego, np. koszty paliwa, czy opłaty parkingowe.

Jeżeli przywrócenie pojazdu do stanu poprzedniego jest niemożliwe z powodów technicznych, uzasadniony okres najmu ogranicza się do okresu, w którym poszkodowany mógł kupić pojazd podobny do zniszczonego, jednak nie później niż do dnia wypłaty odszkodowania.

Miejmy nadzieję, że proponowane przez KNF zasady ujrzą światło dzienne i wkrótce staną się standardem w ofercie ubezpieczycieli.

Pozostaje nam kierowcom cierpliwie czekać i obserwować jaki ruch wykonają towarzystwa ubezpieczeniowe.

Wysokość składek za ubezpieczenie OC, które uzależnione jest od wielu czynników:

 • wiek właściciela i / lub współwłaściciela pojazdu,
 • miejscowości, w której pojazd jest zarejestrowany,
 • zniżek za bezszkodową jazdę,
 • zniżek za kontynuację ubezpieczenia,
 • posiadanych dodatkowych ubezpieczeń w danym Towarzystwie Ubezpieczeniowym (np. polisa mieszkaniowa),
 • zniżek marketingowych: np.za kontynuację ubezpieczenia

 

2. Dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne

Dobrowolnym i bardzo popularnym ubezpieczeniem komunikacyjnym jest Autocasco. Polisa casco chroni nas m.in. przed finansowymi skutkami szkód, które powstały z przyczyn niezależnych od nas (np. kradzież, wandalizm, żywioły). Autocasco jest polisą, która chroni posiadacza pojazdu, a nie ofiarę wypadku.

Auto Casco zapewnia finansową rekompensatę w przypadku utraty, uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia wskutek:

 • kradzieży i dewastacji;
 • derzenia z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami;
 • działania sił przyrody.

Kolejnym dodatkowym, dobrowolnym ubezpieczeniem jest Assistance. Jest to rodzaj ubezpieczeń dodatkowych polegających na udzieleniu natychmiastowej pomocy w przypadku: awarii, wypadku bądź kradzieży pojazdu (w zależności od wariantu ubezpieczenia).

W ubezpieczeniach Assistance wystarczy jedne telefon do konsultanta (telefoniczna pomoc Assistance każdej firmie ubezpieczeniowej czynna jest całodobowo) aby Towarzystwo zorganizowało pomoc na miejscu zdarzenia:

 • naprawa na miejscu (w razie awarii);
 • holowanie pojazdu do warsztatu mechanicznego;
 • parking po szkodzie lub awarii;
 • zakwaterowanie kierowcy i pasażerów w hotelu;
 • organizacja dalszej podróży innymi środkami transportu.

Kolejnym, często przez Klientów wybieranym dobrowolnym ubezpieczeniem jest polisa NNW kierowcy i pasażerów. To dobrowolne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, jakim mogą ulec podczas jazdy samochodem, zarówno w kraju jak i za granicą. Ubezpieczenie to zapewnia finansową rekompensatę szkód z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym. Suma Ubezpieczenia na polisie NNW jest granicą wypłaty odszkodowania dla każdego z uczestników zdarzenia przebywających w pojeździe w momencie wypadku / szkody. Polisa NNW nie jest przypisana do osoby. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów chroni poszkodowanych uczestników podróżujących Państwa samochodem, nawet jeśli każdego dnia ktoś inny odbywa z Państwem podróź.


3. Ubezpieczenie domów i mieszkań

Dom jest miejscem, które tworzymy my, nasza rodzina oraz otaczające nas przedmioty. Składają się na to również czynności i wydarzenia, w których bierzemy udział. Jest to nasza oaza spokoju, o którą warto zadbać i zabezpieczyć ją przed nieoczekiwanymi zdarzeniami. Ubezpieczenie nieruchomości gwarantuje nam odszkodowanie w razie kradzieży, zalania czy zniszczeń spowodowanych przepięciem, ponadto chroni nas przed skutkami żywiołów takich jak powódź czy huragan.

Ubezpieczenia domów / mieszkań przeznaczone są dla Klientów, którzy:

 • Są zainteresowani ubezpieczeniem ryzyk mieszkaniowych;
 • Chcą uchronić siebie i swoją rodzinę przed finansowymi skutkami działania sił przyrody, kradzieży, wandalizmu i innych zdarzeń losowych;
 • Cenią sobie możliwość wyboru zakresu ochrony ubezpieczeniowej i dostosowania jej do swoich indywidualnych potrzeb;
 • Chcą objąć ochroną ubezpieczeniową różne przedmioty ubezpieczenia na jednej wspólnej polisie z jednym okresem ubezpieczenia.

Do wyboru mamy kilkadziesiąt zakładów ubezpieczeń, które obejmują ochroną różne zdarzenia. Decydując się na polisę chroniąca nasz dobytek przede wszystkim musimy ustalić jaka jest wartość nieruchomości oraz przed jakimi zdarzeniami chcemy się uchronić. To jest kwestia profesjonalnego ustalenia priorytetów wskazanego ubezpieczenia. W jednym pakiecie można objąć ochroną ubezpieczeniową nie tylko samą nieruchomość, ale również życie i zdrowie swoich bliskich.

Co można ubezpieczyć w ramach ubezpieczeń mieszkaniowych:

 • Budynki mieszkalne ze stałymi elementami;
 • Lokale mieszkalny ze stałymi elementami;
 • Stałe elementy lokalu mieszkalnego;
 • Ruchomości domowe znajdujące się w lokalu lub budynku mieszkalnym
 • Bagaż podróżny;
 • Szyby i przedmioty szklane od stłuczenia;
 • Pomieszczenia i budynki gospodarcze;
 • Szkody powstałe w zewnętrznych elementach budynku mieszkalnego (ochroną objęte są również elementy anten satelitarnych, kolektory słoneczne);
 • Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym;
 • Domki letniskowe i ruchomości domowe w nich się znajdujące;
 • Mienie w budowie;
 • Usługi Assistance;
 • Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym;
 • Odpowiedzialność Cywilna najemcy;
 • Odpowiedzialność Cywilna za szkody w mieniu w związku z prowadzoną budową;
 • NNW indywidualne | rodzinne
 • Nagrobki


Dlaczego warto zadbać o ochronę swojego majątku? Jakie są zalety ubezpieczenia domów, mieszkań?

 • Szeroki zakres ubezpieczenia;
 • Możliwość wyboru wielu wariantów ubezpieczenia w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta i możliwości finansowych;
 • Niewielkie koszty ubezpieczenia w relacji do zakresu ochrony;
 • Możliwość ubezpieczenia budynku bez odbioru końcowego;
 • Wysokie zniżki za zabezpieczenia antywłamaniowe


4. Ubezpieczenie Podróży Zagranicznych

Ubezpieczenie podróży zagranicznych zapewnia kompleksową ochronę wszystkim osobom wyjeżdżającym zagranicę, bez względu na to czy jadą na wakacje, do pracy, na wyjazd służbowy czy aktywnie uprawiają sport.

Zakres: koszty leczenia i usługi assistance, następstwa nieszczęśliwych wypadków, OC, bagaż podróżny i sprzęt sportowy, koszty odwołania uczestnictwa w imprezie zagranicznej.

Okres ubezpieczenia:
można kupić ubezpieczenie na dowolną liczbę dni.


5. Ubezpieczenia na życie to ważny element każdego planu finansowego. Polisa ubezpieczeniowa może zapewnić ochronę Twojej rodzinie lub firmie na wypadek Twojej śmierci lub ciężkiej choroby.
Oferujemy Państwu polisę otwartego grupowego ubezpieczenia na życie dla osób pracujących oraz bezrobotnych, a także indywidualne ubezpieczenie dopasowane do Państwa potrzeb i możliwości.

 

6. Ubezpieczenie NNW przeznaczone jest dla osób, które chcą zabezpieczyć się w trudnych do przewidzenia sytuacjach. Nawet w przypadku bardzo kosztownych i bolesnych następstw nieszczęśliwych wypadków, łatwiej sobie z nimi poradzić mając do dyspozycji środki z wypłaty odszkodowania.

Nieszczęśliwy wypadek może zdarzyć się każdemu i wszędzie!

Ubezpieczenie NNW daje poczucie bezpieczeństwa i wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych.


7. Instytucje ubezpieczeniowe w Polsce

Komisja Nadzoru Finansowego
www.knf.gov.pl

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
www.ufg.pl

Polska Izba Ubezpieczeń
www.piu.org.pl

Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych
www.pbuk.pl

Rzecznik Ubezpieczonych
www.rzu.gov.pl

Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych
www.pipuif.pl
 

CMS Web design - Tworzenie stron www